اطلاعاتی که توسط وبسایت ما ذخیره می گردد و هدف از آن

ما فقط به اطلاعاتی که شما در سایت وارد می کنید دسترسی داریم، اطلاعاتی که از طریق ایمیل و یا دیگر روش‌های ارتباطی برای ما ارسال کرده‌اید شامل این قانون می شود. در نظر داشته باشید که ما از این اطلاعات صیانت کرده و آن را به کسی نمی فروشیم و یا اجاره نمی دهیم!

ما از اطلاعات شما برای بررسی مشکلات سایت و پاسخ دادن به خودتان استفاده می کنیم و با هیچ شخص ثالثی این اطلاعات را در میان نمی گذاریم.